Openbare werken

Kindbegeleiders kunnen taal bij peuters meer stimuleren. 16 maart 2009

 
Nieuwe educatieve film voor kindbegeleiders Een doorgedreven taalbeleid voor de kindbegeleiders van de kinderdagverblijven is en blijft een prioritaire actie. De nieuwe DVD is hiervan een concreet voorbeeld. De educatieve film moet de kindbegeleiders van alle Nederlandstalige kinderdagverblijven aanleren hoe zij de Nederlandse taal bij de peuters kunnen stimuleren,” stelt Brussels staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor de Nederlandstalige kinderdagverblijven. Zij reageert hiermee op de studie over taalachterstand bij peuters. De nieuwe DVD is een educatief hulpmiddel om de kindbegeleiders blijvend te vormen. Het uitwerken van een doorgedreven taalbeleid was en blijft een prioritaire actie op het vlak van kinderopvang voor staatssecretaris Grouwels. “Er werd een vormingsaanbod over taalstimulering voor kindbegeleid(st)ers uitgewerkt. Daarnaast zullen drie “taalondersteuners” een taalbeleid op maat uitwerken voor de kinderdagverblijven. Ten slotte wordt geïnvesteerd in werkinstrumenten voor taalstimulering” met de educatieve film met goede praktijkvoorbeelden in Brusselse kinderdagverblijven”, aldus Grouwels die vervolgt. &ldquo Het is niet de bedoeling dat kinderen op een schoolse manier Nederlandse les krijgen in kinderdagverblijven. Wel om hen tijdens de dagelijkse zorg- en spelactiviteiten in contact te brengen met en onder te dompelen in het Nederlands. Voor dit project wordt ook nauw samengewerkt met het Huis van het Nederlands om anderstalige ouders te begeleiden naar taallessen Nederlands.” Een exemplaar van de DVD kan op eenvoudig verzoek worden bekomen. Lees meer
 
 

Film kinderopvang: ’uitdagend Nederlands in meertalige omgeving’ 28 februari 2009

 
Grouwels: ’Doorstroming Nederlandstalige kinderopvang naar Nederlandstalig onderwijs prioritair’ ’Ik zal het probleem van de niet-doorstroming van kinderopvang naar kleuteronderwijs opnieuw aankaarten bij de komende regeringsvorming’. Dat verklaarde Brigitte Grouwels (CD&V) zaterdag op een inspiratiedag voor de Nederlandstalige kinderdagverblijven in Brussel over taalstimulering. Op dit treffen werd ook de nieuwe, educatieve film ’het verhaal van taal: uitdagend Nederlands in een meertalige omgeving’ voorgesteld. Om de teaser van de film te bekijken: of klik hier. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels reageert op voorstelling Brussels Kinderopvangplan. 21 februari 2009

 
Meer Nederlandstalige plaatsen voorzien in Brussels Kinderopvangplan. Staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin laat weten achter het principe van het Kinderopvangplan uitgetekend door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering te staan. “ Er blijft immers een groot tekort bestaan inzake kinderopvangplaatsen in Brussel, en dit zowel aan Franstalige als Nederlandstalige kant. Er werden heel wat inspanningen geleverd maar het hoge geboortecijfer dwingt ons nog veel verder te gaan”, stelt Grouwels. In de uitvoering van het Kinderopvangplan werd echter veel te weinig rekening gehouden met mogelijke Nederlandstalige initiatieven van kinderdagverblijven. Na een hevig protest door het voltallig college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), op initiatief van Brigitte Grouwels bevoegd voor de Nederlandstalige Brusselse kinderdagverblijven, stuurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar plannen bij Het idee achter het Kinderopvangplan is dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in ondersteunende maatregelen. Want kinderopvang is en blijft een exclusieve gemeenschapsbevoegdheid, die ook in Brussel wordt uitgeoefend door de Gemeenschappen, in samenspraak met de gemeenschapscommissies. Op vier terreinen worden er door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ondersteunende maatregelen genomen: tewerkstelling (gesubsidieerde contractuelen-geco’s), infrastructuur (subsidiëring aan gemeenten voor verbouwing, aankoop of nieuwbouw van kinderdagverblijven), wijkcontracten (ieder wijkcontract moet minstens één kinderdagverblijf voorzien) en de Europese structuurfondsen zoals EFRO (bijzondere aandacht voor kinderdagverblijven. “Bij de uitvoering van het plan werden de middelen onevenwichtig verdeeld, in het nadeel van de Nederlandse taalgroep”, zegt Grouwels. Alleen bij de toewijzing van gesubsidieerde contractuelen werd vanaf het begin een billijke verdeling (80F/20NL) toegepast. Op initiatief van Brigitte Grouwels, bevoegd voor de Nederlandstalige Brusselse kinderdagverblijven, heeft het voltallig VGC-college (Grouwels, Smet en Vanhengel) via een brief geprotesteerd tegen de gang van zaken bij minister-president Charles Picqué. Lees meer
 
 

Grouwels huldigt nieuwe huis <i>De Verliefde Wolk</i> in 4 februari 2009

 
59 extra plaatsen (voor 180 kinderen) buitenschoolse kinderopvang Staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), VGC-collegelid heeft in de havenwijk de nieuwe thuis van De Verliefde Wolk geopend. Er zijn 59 plaatsen voor buitenschoolse kinderopvang. Omdat niet elk kind iedere dag komt, kunnen 180 kinderen worden opgevangen. De nieuwe werking is het resultaat van een voorbeeldige samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap, het gemeentebestuur en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dankzij dit nieuwe initiatief zijn langs Nederlanstalige kant er in Brussel nu 562 plaatsen. Bij de start van de legislatuur waren er 298 plaatsen. “Ik hoop over enkele maanden, tegen het einde van de legislatuur, te landen op een verdubbeling van het aantal plaatsen in buitenschoolse opvang”, aldus Brigitte Grouwels. De buitenschoolse opvang in de Havenwijk (Vandenboogaerdestraat 93 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek) is een tweede vestigingsplaats van De Verliefde Wolk. De gemeente heeft een belangrijke inspanning geleverd om de opstart mogelijk te maken. In het kader van de wijkcontracten Havenwijk en Schelde-Maas stond de gemeente in voor de infrastructuur. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft in eerste instantie de inrichting van de lokalen gefinancierd voor een geraamd bedrag van 263.765,87 euro (eindafrekening nog niet beschikbaar). De Vlaamse Gemeenschap (Kind en Gezin) gaf aan De Verliefde Wolk toestemming voor de opstart als “lokale dienst buurtgerichte kinderopvang” en dit voor voor een gesubsidieerde capaciteit van 10 kindplaatsen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft intussen beslist om, in afwachting van erkenning en subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap (Kind en Gezin), zelf in te staan voor de financiering van 49 extra plaatsen, met middelen van het nieuwe Stedenfonds. Actiris, ten slotte, zorgt voor de financiering van een halftijdse coördinator en van 4 kindbegeleiders. De staatssecretaris vindt het belangrijk dat er ook tijdens de buitenschoolse opvang aandacht is voor de Nederlandse taal. “Kinderen moeten ook buiten de school(m)uren voldoende in contact komen met het Nederlands. Dit moet hen wapenen tegen (taal)achterstand op school en nadien ook op de Brusselse arbeidsmarkt, waar kennis van het Nederlands een troef is. De Verliefde Wolk vervult ook op dit vlak een belangrijke (sociale) opdracht”, aldus Grouwels die nog laat weten dat in het personeelsbeleid bewust rekening werd gehouden met de sociale en culturele rijkdom van ons stadsgewest. Lees meer
 
 

Brigitte Grouwels bedankt vrijwillig engagement bij Brusselse consultatiebureaus van Kind en Gezin 24 januari 2009

 
Staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), collegelid van de VGC, bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken heeft persoonlijk de meer dan vijftig vrijwilligers bij de Brusselse consultatiebureaus van Kind en Gezin bedankt. “Het is erg waardevol dat zoveel mensen zich vrijwillig willen engageren bij het erg belangrijke werk dat de consultatiebureaus leveren”, aldus Brigitte Grouwels tijdens het bedankingsmoment op zaterdag 24 januari 2009. Het aantal vrijwilligers van de consultatiebureaus ligt niet vast. Eigen aan vrijwilligerswerk is dat er regelmatig nieuwe komen en dat anderen hun engagement stopzetten. Momenteel zijn er meer dan vijftig vrijwilligers actief, die bijna allemaal aanwezig waren op de "ontmoetingsdag". Die dag is bedoeld als (laagdrempelige) vorming van de vrijwilligers. Daarnaast fungeert de ontmoetingsdag ook als forum waar ze elkaar kunnen ontmoeten en bedankt kunnen worden voor hun vrijwillig engagement. Het is de bedoeling elk jaar minstens één ontmoetingmoment te organiseren. Consultatiebureaus zijn belangrijk binnen de "preventieve gezinsondersteuning". Gezinnen met jonge kinderen kunnen er terecht bij een professioneel team voor verpleegkundige en medische raadplegingen. De verpleegkundige en de arts onderzoeken en vaccineren de kinderen gratis (belangrijk voor kansarmen, erg talrijk in Brussel) en geven praktische adviezen (ook over de opvoeding van kinderen). Bij kansarme Marokkaanse en Turkse families krijgt de regioverpleegkundige hulp van een (interculturele) gezinsondersteuner. De inrichtende machten van consultatiebureaus zijn vzw’s, die voor hun werking afhankelijk zijn van vrijwilligers. Die vrijwilligers staan onder andere in voor het onthaal van de ouders, de praktische organisatie van de zittingen. Kind en Gezin subsidieert maar dat is onvoldoende. Daarom geeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie € 2500 per bureau per jaar. Kind en Gezin erkent en subsidieert in Brussel 22 consultatiebureaus. Kind en Gezin heeft in Brussel een bereik van 11% van de nieuw geboren kinderen. Per jaar worden door alle consultatiebureaus samen ruim 1000 zittingen en zo’n 13.500 raadplegingen gepresteerd. Het aantal kinderen dat op jaarbasis wordt bereikt (huisbezoeken regioverpleegkundige Kind en Gezin inbegrepen) schommelt rond de 2000. Lees meer. Lees meer
 
 

Nieuw kinderdagverblijf voor OCMW Ukkel 23 januari 2009

 
Kinderopvang : 25 Extra plaatsen. Er komen in Brussel 25 plaatsen bij in Nederlandstalige kinderdagverblijven. Kind en Gezin is principeel akkoord met een nieuw kinderdagverblijf van OCMW Ukkel. Ook het vrije kinderdagverblijf Ukelele in Oudergem maakt aanspraak op één extra kindplaats. Kind en Gezin en Actiris (ex-BGDA) hebben, op mijn initiatief, de handen in elkaar geslagen”, aldus Brigritte Grouwels (CD&V). “De 25 extra kindplaatsen voor Brussel zijn daarvan het resultaat.” Kinderopvang is sinds een aantal jaren opnieuw een belangrijk beleidsthema. Er bestaat een groot tekort aan opvangplaatsen, ook in Brussel. En dat brengt werkende ouders in problemen. Grouwels heeft daarom haar schouders gezet onder een noodzakelijke inhaalbeweging. Op initiatief van het VGC-collegelid kwam er een samenwerking tot stand tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het resultaat daarvan is dat Kind en Gezin, bovenop de gewone uitbreiding (149 plaatsen), een extra uitbreiding (25 plaatsen) kan realiseren door inzet van gesubsidieerde contractuelen van Actiris. Concreet werd principieel akkoord gegeven voor een nieuw Nederlandstalige kinderdagverblijf van OCMW Ukkel (“Cité Asselbergs”: 24 plaatsen) en voor één extra plaats in vrij kinderdagverblijf Ukelele (Oudergem), dat zo uitkomt op 27 plaatsen. Grouwels: “De voorbije uitbreiding levert zo finaal 174 door Kind en Gezin gesubsidieerde plaatsen op.” Voor verdere uitbreiding is wachten op de nieuwe oproep van Kind en Gezin, die aangekondigd is voor binnenkort. Lees meer
 
 

Drama kinderdagverblijf Dendermonde 23 januari 2009

 
Bevoegd Brussels staatssecretaris Grouwels reageert geschokt Staatssecretaris Brigitte Grouwels (CD&V), collegelid van de VGC en bevoegd voor de Nederlandstalige kinderdagverblijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reageert vol afschuw op het drama dat zich vanmorgen heeft afgespeeld in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis bij Dendermonde. Haar medeleven gaat in de eerste plaats uit naar de slachtoffers, hun families en hun begeleiders. Brigitte Grouwels laat weten dat de 85 gesubsidieerde Nederlandstalige Brusselse kinderdagverblijven reeds erg goed beveiligd zijn. “In alle kinderdagverblijven kom je niet zomaar binnen. Ze werken met gesloten deuren en vaak is er ook camerabeveiliging. Grotere kinderdagverblijven werken ook met afgesloten deuren per verdiep”, aldus Grouwels die eraan toevoegt dat deze beveiliging reeds meerdere jaren oud is. “Vooral naar aanleiding van de Dutroux-affaire kwam er meer beveiliging in de kinderdagverblijven.” Dit drama noopt ons tot nog meer waakzaamheid en alertheid. Daarom zal ik aan de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vragen om samen met de directies van de Nederlandstalige Brusselse kinderdagverblijven na te gaan of de veiligheid overal voldoende verzekerd is en wat er eventueel nog meer kan gebeuren. Zo verleen ik medewerking aan de vraag van mijn Vlaamse collega-minister Veerle Heeren die via Kind en Gezin een onderzoek zal laten uitvoeren naar de wens tot meer veiligheidsvoorschriften”, aldus Brussels staatssecretaris Brigitte Grouwels. “Maar we moeten ook jammer genoeg beseffen dat het erg moeilijk is om zich te beveiligen tegen de meest extreme situaties.” Lees meer
 
 

Opening kinderdagverblijf Mallemuis 1 december 2008

 
Op 18 november 2008 huldigde Brigitte Grouwels (CD&V) het totaal vernieuwde kinderdagverblijf Mallemuis in. De Vlaamse Gemeenschapscommissie, die eigenaar is van het gebouw in Vorst, heeft in dit project maar liefst € 1,14 miljoen geïnvesteerd. Door de verbouwing is het kinderdagverblijf intussen door Kind en Gezin erkend voor 27 kindplaatsen (3 meer dan voorheen).   Grouwels: "Mallemuis wil, als Nederlandstalig kinderdagverblijf, maximaal werk maken van zowel een sociaal inschrijvingsbeleid als van een doorgedreven taalbeleid, kortom van een kwalitietsvolle werking. Het kan daarvoor op mijn volle steun rekenen". Lees meer
 
 

Grouwels niet akkoord met &rsquo;onder de mat vegen&rsquo; van tekort aan Nederlandstalige kinderopvang in Brussel 1 oktober 2008

 
  VGC-collegelid Brigitte Grouwels (CD&V) maakt brandhout van de misleidende conclusie van Vlaams minister Bert Anciaux over het Vlaamse aanbod aan kinderopvang in Brussel. Lees meer
 
 

Franstalige crèches: reactie van Brigitte Grouwels 10 september 2008

 
In Brussel deze Week verschijnt het hoofdartikel onder titel ’Regering bouwt Franstalige crèches’. Staatssecretaris Brigitte Grouwels laat hierbij weten dat de Brusselse hoofdstedelijke regering via het kinderdagverblijvenplan (“plan crèches”) actief wil bijdragen aan het lenigen van een acute nood aan meer kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De demografische groei in Brussel is sterker dan in Vlaanderen. Het crècheplan van de Brusselse regering is een moeilijke institutionele evenwichtsoefening. Kinderopvang is een exclusieve bevoegdheid van de Gemeenschappen. In dat verband herinnert Brigitte Grouwels aan de grote inspanningen die zowel de Vlaamse Geemeenschap als de Vlaamse Gemeenschapscommissie doen om de vraag in de Nederlandstalige kinderdagverblijven maximaal bij te springen. Het aantal gesubsidieerde kindplaatsen zal deze legislatuur aldus met 10% toenemen. Toch blijft de vraag groter dan het aanbod! Verder kan de Brusselse hoofdstedelijke regering binnen zijn bevoegdheden wel ondersteunende maatregelen nemen, bijvoorbeeld in het kader van het tewerkstellingsbeleid. Gezien de grote nood aan kinderopvang is daarvoor in principe een voldoende politiek draagvlak. Dat neemt niet weg dat zich bij de uitvoering van het plan belangrijke problemen voordoen. Zo dienen de gemeenten in de praktijk vooral – zoniet uitsluitend – Franstalige projecten in. Om deze scheeftrekking recht te zetten werd op voorstel van staatssecretaris Brigitte Grouwels alvast een financiële incentive beslist voor de gemeenten die zowel een Nederlandstalige als een Franstalige crèche bouwen. Helaas blijkt dat nu niet te volstaan opdat er voldoende Nederlandstalige initiatieven worden ingediend. Voor Staatssecretaris Brigitte Grouwels moeten dus meer dwingende maatregelen worden ingevoerd bij de subsidiëring van de ingediende gemeentelijke projecten om het taalevenwicht te herstellen. Hiervoor is op zijn minst de steun van mijn Nederlandstalige collega’s nodig’ aldus Brigitte Grouwels. Voor de verdeling van het personeel die door de regering wordt gesubsidieerd voor de gemeentelijke kinderopvang stelt de Staatssecretaris ten slotte dat de Nederlandstalige kinderopvang recht heeft op 20% van het beschikbare personeel. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Openbare werken
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter