25 juli 2017

"Leaving nobody behind"

 

Verslag ‘High-level Political forum on sustainable development’ van de VN


Namens de ‘Interparlementaire Unie Belgie’ ('IPU België') heeft Senator Brigitte Grouwels deelgenomen aan de ‘High-level Political forum on sustainable development’ van de VN dat plaatsvond tussen 16 en 20 juli 2017.  Dit Forum vond plaats in New York, 2 jaar na de aanvaarding door de Verenigde Naties van de SDG-agenda 2030 (Sustainable Development Goals).  Zo’n 44 landen, waaronder België presenteerden er op vrijwillige basis hun voortgang inzake het behalen van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030. De Belgische delegatie bestond uit Minister Alexander De Croo en kabinetsleden, Belgische diplomaten, vertegenwoordigers van het middenveld: jeugdraden, 11.11.11, vakbonden, ondernemers, enzovoort.

 

Het Belgische rapport kan worden geraadpleegd op www.diplomatie.belgium.be  – SDG’s. Minister De Croo stelde dit Belgische rapport voor. Ook een afgevaardigde van het middenveld kreeg kort het woord.

 

Enkele aandachtspunten:

-          België is op een of andere wijze aan het werken aan alle 17 SDG’s en aan het overgrote deel van de 169 subdoelen, dit zowel binnenlands als in haar relaties met andere landen.

-          De gehanteerde sleutelprincipes zijn: leaving no-one behind, a rights-based approach en gendermainstreaming

-          Het Belgisch rapport is gemaakt in samenwerking met alle departementen en met alle deelstaten. De civiele maatschappij werd (ruim) betrokken en kon een belangrijke inbreng leveren, als een soort waakhond. Maar ook en vooral als partner in de uitvoering van Agenda 2030.

-          De bedoeling is tweemaal per regeerperiode de stand van zaken te rapporteren in de diverse parlementen.

 

Meetinstrumenten

 

Interessant is hoe landen overal ter wereld en met verschillende situaties, allemaal met eenzelfde methodologie de vooruitgang van hun land bekijken op diverse vlakken. Alle landen hebben nog doelstellingen te bereiken.
 
Voor België is het duidelijk dat nog heel wat gedaan moet worden inzake levenslang leren, water- en luchtkwaliteit, energiegebruik en hernieuwbare energie, CO2-uitstoot, mensen met risico op armoede en de mobilisatie van middelen om op deze uitdagingen te antwoorden. Voorts zit België wel goed (alhoewel nog niet perfect)  inzake gendergelijkheid. Op het vlak van persvrijheid bekleedt ons land wereldwijd de 9e plaats.

Alhoewel Belgie beschikt over een redelijk goed SDG-meetinstrument (met gedetailleerde statistische indicatoren) kan dit ongetwijfeld nog verbeterd worden. In elk geval kan de kennis over en het bewustzijn rond de SDG’s in ons land nog vergroot worden op alle niveaus.

Naast regeringen, administraties en parlementen zijn de SDG-doelstellingen ook interessant voor lokale besturen, bedrijven, universiteiten en hogescholen, verenigingen en organisaties allerhande. En waarom niet voor de inzet van individuele burgers? De bedoeling is immers om een betere wereld te maken en om niemand achter te laten!

Sdg’s hebben op beleid in eigen land betrekking en op beleid ten aanzien van andere landen. Alle beleidsverantwoordelijken moeten er dus mee bezig zijn. Ook alle parlementsleden, niet enkel diegenen die werken rond ontwikkelingssamenwerking.

 

Resultaten studie

 

Tijdens de conferentie raakten ook de resultaten bekend van een studie van de Duitse Bertelsmann Stiftung. Deze studie ging over hoe het met de SDG’s in de rijkere landen (OESO) gesteld is. Belgie staat er op de 8e plaats tussen 34 landen.

Volgens de Stichting “slagen rijke landen er niet in om de armoede te bestrijden en verbruiken ze tegelijkertijd te veel natuurlijke rijkdommen, waardoor ze vandaag de dag niet meer als model voor ontwikkelingslanden kunnen dienen.” Wat betreft duurzame ontwikkeling concludeert de Stichting “zijn we allemaal ontwikkelingslanden.”

Naast de Conferentie waren er ook heel wat “Side events”. Interessant was onder meer het business forum, waar bedrijven uitlegden hoe zij bijdragen tot  de SDG’s. Meer informatie hierover staat op www.businessfor2030.org . Hun motto luidt trouwens ‘Instead of becoming the best company in the world, we want to become the best company for the world’.

 

Betrokkenheid parlementen

 

Op de IPU-bijeenkomst op maandag 17 juli was er een overduidelijke vaststelling dat de parlementen nog niet ten volle betrokken zijn bij het SDG-proces. De 3e-wereldlanden lijken beter gewapend om dit aan te pakken. Wellicht zijn ze reeds gewend aan de methodologie van de Milleniumdoelstellingen (die door de VN voor de 3e-wereldlanden waren ontwikkeld).

Het verschil met de SDG’s is dat deze laatsten er zijn voor ALLE landen. De conclusie was dat de betrokkenheid van de politieke wereld, het middenveld, de universiteiten en hogescholen, het bedrijfsleven, enzovoort  nog veel groter dient te worden.

Er is dan ook een IPU-brochure gemaakt: Parliaments and the Sustainable Development Goals – a self-assessment toolkit’.

In de marge was er ook een ontmoeting met de Mexicaanse Senator Cuevas, kandidaat voor het voorzitterschap van de IPU. Eerder heeft zij zich recent in Brussel voorgesteld aan leden van het Belgisch IPU-bureau.

 

Conclusies en suggesties

 

Brigitte Grouwels: “Het waren zeer leerrijke dagen met een zeer interessante wereldwijde methode om in alle landen honger en armoede uit te bannen, gezondheid en onderwijs te bevorderen, alle leefmilieu te beschermen, gelijkheid tussen de mensen te bevorderen, economie, infrastructuur en ReD te ontwikkelen, enzovoort.”

Ook doet Brigitte Grouwels nog graag enkele suggesties:

  • Geef aan alle parlementsleden de kans om een vorming te volgen inzake de sdg’s. Dit zou kunnen via CIFALflanders-UNITAR (trainingscentrum van de VN – dit kan in het Nederlands, Frans, Engels )
  • Een volgend rapport van België bespreken in de verschillende parlementen, en dit aanvullen met eigen conclusies.

 

 

 

 

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter