24 mei 2013

Brigitte Grouwels lanceert ‘Gezinsfonds’ in Brussel

 

Van 8 naar 3 verordeningen voor nieuw en transparant kader in welzijns- en gezinsbeleid

Zonet keurde de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op voorstel van VGC-Collegelid Brigitte Grouwels (CD&V) drie nieuwe verordeningen goed. Deze verordeningen maken de regelgeving binnen de beleidsdomeinen welzijn en gezin eenvoudiger en helderder. Ze passen zo in het streven van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) naar een doelgerichter en eenvormiger subsidiebeleid. Bovendien wordt ook een speciaal Gezinsfonds gecreëerd. Hiermee wordt alweer een project uit de beleidsplannen Welzijn en Gezin gerealiseerd. Het Nederlands blijft centraal staan.

De nieuwe kaderverordening ‘Welzijn’ heft 6 bestaande verordeningen op en schept hierdoor een eenduidig en overzichtelijk kader voor de erkenning en subsidiëring van welzijnsvoorzieningen met een langetermijnvisie. De bestaande, versnipperde regelgeving ging terug tot 1995 en was niet meer aangepast aan de huidige situatie en uitdagingen in Brussel. Deze kans werd aangegrepen om meteen ook werk te maken van een harmonisering en grotere transparantie.

De nieuwe verordening Welzijn is gestoeld op volgende principes:

-Het hebben van een Nederlandstalige werking
-De bijdrage tot een welzijnsverhoging van iedereen die gebruik wenst te maken van het welzijnsinitiatief
-Rekening houden met de Brusselse grootstedelijke context;
-Aansluiten bij de beleidsopties Welzijn van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Doel is het huidige aanbod van Nederlandstalige welzijnsvoorzieningen en –initiatieven binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken, uit te breiden en te vernieuwen. Specifieke aandacht hierbij gaat naar kansengroepen. De Brusselse bevolkingsontwikkeling wordt namelijk gekenmerkt door een ‘verkleuring’, ‘verarming’ en ‘vergroening’.

Precies om deze uitdagingen aan te gaan werd ook een nieuwe kaderverordening ‘Gezin’ en een nieuwe verordening Gezinsfonds uitgewerkt. VGC-Collegelid Grouwels: “De demografische en sociologische ontwikkelingen in Brussel hebben een grote impact op het gezinsbeleid. De nieuwe verordening legt de (prioritaire) doelgroep(en), doelstellingen en minimale voorwaarden vast. Cruciaal is dat dit in maximale aansluiting op het beleid van de Vlaamse Gemeenschap gebeurt. De VGC neemt, in partnerschap met het werkveld, haar lokale regierol op. Voor de organisatie van de dienstverlening laat ik zoveel mogelijk ruimte aan vrije initia­tiefnemers en/of andere publieke initiatiefnemers, zoals gemeentebesturen.

Om dit waar te maken werd zowel een nieuwe kaderverordening als een ‘Gezinsfonds’ goedgekeurd. De concrete uitwerking zal in uitvoeringsbesluiten vastgelegd worden. In eerste fase worden de uitvoeringsbesluiten buitenschoolse opvang en consultatiebureaus geagendeerd. Deze zijn nu al in voorbereiding en zouden in het najaar in werking moeten treden. De kaderverordening bepaalt doelgroep, doelstellingen en minimale voorwaarden voor subsidiëring:

-Doelgroep: de VGC richt zich prioritair tot gezinnen met kinderen die thuis (ook) Nederlands spreken en tot gezinnen die kiezen voor een Nederlandstalige dienstverlening, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen
-Doel: de VGC wil een stimulerende context voor initiatiefnemers op het vlak van Nederlandstalige dienstverlening creëren of verder ondersteunen. Dit kan door het toekennen van subsidies in functie van bekendmaking, toegankelijkheid, capaciteit, kwaliteit en investeringe-
Voorwaarden: de VGC kan een subsidie geven als er aan minstens twee cumulatieve voorwaarden voldaan wordt, met name:De initiatiefnemer met -Nederlandstalig georganiseerd zijn en hoofdzakelijk het Nederlands gebruiken in werking en communicatie. Andere talen kunnen “als hulpmiddel” gebruikt worden.
-De werking moet aansluiten bij het gezinsbeleid van de VGC.

Een nieuw ‘Gezinsfonds’ laat toe om middelen specifiek voor kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning te “kleuren”. Onder andere de aan de VGC toegewezen middelen van het gewestelijke ‘Kinderkribbenplan’ zullen hier worden ondergebracht. Zo kan het Brussels Hoofdste­delijk Gewest ook gerust zijn dat de middelen daarvoor worden ingezet.

De verordeningen treden op 1/7/13 in werking.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Laatste foto's

Twitter